Algemene Voorwaarden

1 DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
YAVUZYIGITOGLU ADVOCATUUR hierna te noemen: “YYO”, het advocatenkantoor gevestigd te Rotterdam, met als doelstelling het beoefenen van de advocatuur.
CLIËNT De natuurlijke of rechtspersoon die opdracht verstrekt aan YYO tot het verrichten van diensten.
OVEREENKOMST de overeenkomst waarbij een cliënt aan YYO de opdracht geeft om bepaalde juridische werkzaamheden te verrichten en YYO deze opdracht aanvaardt.
HONORARIUM De kosten die YYO in rekening brengt voor de te verrichten juridische werkzaamheden.
VERSCHOTTEN Elke vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten etc., alsmede elke vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti, telefoon, fax, kopieerkosten e.d.
KLACHT Elke schriftelijk negatieve reactie van de cliënt over de uitvoering van een opdracht, de naleving van een overeenkomst, of de dienstverlening door YYO.

2 TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen YYO en de cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk is/wordt afgeweken. Uitdrukkelijk wordt uitgesloten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden van cliënt. Door het aangaan van een overeenkomst van opdracht aanvaardt cliënt onvoorwaardelijk de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en doet cliënt afstand van de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënt.
2.3 De Gedragsregels Advocatuur maken deel uit van de overeenkomst tussen YYO en cliënt. Laatstgenoemde is ervan op de hoogte dat YYO deze gedragsregels bij de uitoefening van haar praktijk dient te respecteren. Cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
3.1 Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door YYO, al dan niet stilzwijgend, is aanvaard. De aanvaarding geschiedt schriftelijk door ondertekening van een overeenkomst van opdracht of door schriftelijke bevestiging van de aanvaarding per brief, fax, e-mail of WhatsApp.
3.2 De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitgesloten.

 4 UITVOERING OVEREENKOMST
4.1 De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst van opdracht.
4.2 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
4.3 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, bepaalt YYO wie van haar medewerkers de opdracht uitvoert.
4.4 De keuze van door YYO in te schakelen derden zal, waar nodig en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met cliënt. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkoming van door YYO ingeschakelde derde is uitgesloten. Indien deze derde zijn aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van cliënt wil beperken, gaat YYO ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van cliënt de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens cliënt te aanvaarden.
4.5 De overeenkomst is een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

5 VERPLICHTINGEN CLIËNT
5.1 Cliënt zal zich op eerste verzoek van YYO deugdelijk legitimeren. Cliënt is verplicht om alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door YYO verlangde gegevens/informatie te verstrekken. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan YYO verstrekte gegevens en informatie.
5.2 Cliënt draagt zorg voor tijdige en schriftelijke opgave van contactgegevens, waaronder, maar niet uitsluitend, woon- of verblijfadres, telefoonnummer en e-mailadres. YYO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste, niettijdige of onvolledige opgave van contactgegevens en/of informatie.

6 INZAGE EN AFGIFTE
6.1 Cliënt is te allen tijde gerechtigd om op vooraf schriftelijk verzoek het dossier in te zien ten kantore van YYO.
6.2 Afgifte van een dossier kan uitsluitend plaatsvinden na het beëindigen van de werkzaamheden en het sluiten van het dossier. Indien cliënt een afschrift wenst te ontvangen van het dossier, is hij hiervoor een vergoeding verschuldigd aan YYO ter zake kopieer- en administratiekosten van € 0,10 per pagina, te vermeerderen met € 20,00 indien het dossier uit het archief dient te worden gehaald.

7 HONORARIUM EN DECLARATIE
7.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is cliënt het honorarium ad € 245,00 verschuldigd, te vermeerderen met verschotten, 6% kantoorkosten en 21% BTW, vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren. In het geval de buitengerechtelijke kosten niet (volledig) verhaald kunnen worden bij een aansprakelijke verzekeraar, dienen deze kosten door cliënt als opdrachtgever voldaan te worden.
7.2 In bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken of zaken met aanzienlijk belang kan daarvan in overleg met cliënt worden afgeweken. YYO behoudt zich het recht voor om jaarlijks het honorarium aan te passen.
7.3 Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht.
7.4 YYO is steeds gerechtigd om aan cliënt een voorschot op het honorarium in rekening te brengen. YYO heeft het recht door cliënt betaalde voorschotten te verrekenen met openstaande declaraties, ongeacht in welke zaak enig voorschot is betaald en/of ongeacht in welke zaak een declaratie ten laste van cliënt openstaan. Zolang aan enig verzoek tot betaling van een (aanvullend) voorschot niet is voldaan, is YYO – onverminderd het hierna bepaalde – gerechtigd de met de opdracht gemoeide werkzaamheden en diensten op te schorten.
7.5 Betaling van declaraties van YYO dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd, tenzij op grond van de wet ruimte is voor toepassing van de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd zal zijn. Bij niet tijdige voldoening zal de declaratie worden verhoogd met een bedrag wegens buitengerechtelijke incassokosten, welk bedrag zal worden vastgesteld met inachtneming van het rapport Voorwerk-II van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak.
7.6 Indien een declaratie, ondanks aanmaning, niet wordt voldaan, is YYO gerechtigd de werkzaamheden en diensten ingevolge de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen nadat cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. YYO is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting dan wel beëindiging van de werkzaamheden op grond van niet tijdige betaling van een declaratie dan wel een verlangd (aanvullend) voorschot.
7.7 Meer specifiek geldt voor declaraties van derden of ter zake griffierecht, kosten voor (medische) experts en door deurwaarders in rekening gebrachte bedragen dat deze binnen de op de nota van deze derde voorkomende betalingstermijn moeten worden voldaan.
7.8 In geval van een letselschadezaak geldt dat bij opzegging van de overeenkomst van opdracht of bij het overstappen naar een andere belangenbehartiger YYO haar recht behoudt om de door haar tot de datum van opzegging gemaakte kosten (zoals vermeld onder artikel 7.1) rechtstreeks te vorderen van de aansprakelijke wederpartij c.q. diens verzekeraar. Opdrachtgever verklaart te allen tijde mee te werken aan een verkrijging van deze kosten voor zover de aansprakelijke partij c.q. diens verzekeraar de akte van cessie niet zou honoreren, zo nodig in rechte.
7.9 Naast het honorarium is cliënt aan YYO verschotten verschuldigd in verband met de kosten die YYO ten behoeve van de cliënt betaalt. Deze verschotten hebben onder meer betrekking op griffierecht, kosten van getuigen en (medisch) adviseurs, deskundigen, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers.

8 GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND
8.1 Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is cliënt niet het honorarium verschuldigd zoals bepaald in het vorige lid. In de plaats daarvan is de cliënt een door de Raad van Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd, welke eigen bijdrage wordt gebaseerd op het inkomen en vermogen van cliënt (en diens partner) in het peiljaar (= het jaar van aanvraag minus twee).
8.2 Bij het aangaan van de eerste overeenkomst bekijkt YYO op basis van de door cliënt verstrekte financiële gegevens of hij in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid van de (mondeling) verstrekte informatie. Bij twijfel wordt uit voorzorg toch een toevoeging aangevraagd.
8.3 Indien tussentijds of bij een volgende overeenkomst de financiële situatie van cliënt wijzigt, in die zin dat hij alsnog in aanmerking meent te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is cliënt gehouden om zulks onmiddellijk te melden aan YYO.
8.4 YYO is steeds gerechtigd van cliënt de betaling van een voorschot te verlangen zolang door de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging is afgegeven. De omvang van het voorschot zal in overleg worden vastgesteld.
8.5 Griffierechten c.q. vastrecht, kosten van getuigen en deskundigen, uittreksels uit de openbare registers, fax en internationale telefoongesprekken en rolverrichtingen vallen niet onder het bereik van de door de Raad van Rechtsbijstand afgegeven toevoeging en worden aan cliënt doorberekend.
8.6 De toevoeging heeft alleen betrekking op de door YYO verrichte werkzaamheden vanaf de datum van aanvraag. De eerder door de advocaat verrichte werkzaamheden worden overeenkomstig het bepaalde in het vorige artikel aan cliënt in rekening gebracht.

9 RECLAMES
9.1 Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk en binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.
9.2 Reclames over nakoming van een overeenkomst dienen, op straffe van verval, binnen dertig dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk dertig dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht, schriftelijk te geschieden.

10 AANSPRAKELIJKHEID
10.1 YYO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor YYO kenbaar hoorde te zijn.
10.2 YYO is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van YYO over te gaan.
10.3 Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart YYO tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door YYO ten behoeve van cliënt verrichte werkzaamheden.
10.4 YYO is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden.
10.5 Overigens is iedere aansprakelijkheid van YYO voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van YYO te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
10.6 Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van YYO strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van YYO.
10.7 Alle aanspraken van cliënt vervallen in ieder geval twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.
10.8 Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in de zaak in verband waarmee de schade isontstaan door cliënt aan YYO is betaald, met een maximum van €5.000,00.

11 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Het is cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens YYO geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

12 ARCHIVERING
12.1 YYO zal het tijdens de uitvoering van de overeenkomst gevormde dossier gedurende tenminste 7 jaar na beëindiging van haar werkzaamheden en sluiting van het dossier bewaren.
12.2 Met het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode is YYO gerechtigd om het dossier te vernietigen.
12.3 Op verzoek van cliënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.

13 KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING
13.1 YYO neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
13.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, kunnen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met YYO aanvaardt cliënt de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
13.3 Indien cliënt ontevreden is over (een onderdeel van) de behandeling van zijn zaak, dient hij, alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan YYO t.a.v. Afdeling klachtenbehandeling.
13.4 Cliënt dient zijn klacht aan YYO voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennisnam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
13.5 De klachtenbehandelaar zal vervolgens in overleg treden met cliënt om te bezien of een minnelijke oplossing van het geschil mogelijk is. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klachtenbehandelaar cliënt uitleggen hoe de klachtenprocedure verder zal verlopen. YYO zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een oplossing schriftelijk aan de cliënt uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan cliënt zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.
13.6 Cliënt kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van YYO voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
13.7 De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties.
13.8 YYO kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie.

14 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
14.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Rechtbank Rotterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met cliënt gesloten overeenkomsten.